Prawa i obowiązki uczniów

Prawa i obowiązki uczniów

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;
 • korzystanie z pomocy materialnej lub bezpłatnego dożywiania w stołówce szkolnej, udzielenie pomocy uzależnione jest od możliwości finansowych właściwych organów;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • sprawiedliwej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • pomocy w przypadkach napotykania trudności w nauce;
 • korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno ? pedagogicznego;
 • wpływania na życie gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 • korzystania z obozów, wycieczek i innych imprez organizowanych przez gimnazjum;
 • odwoływania się od ustalonej oceny (wg. Ustalonych zasad w regulaminie oceniania).

 

Uczeń ponadto może:

 • opuścić obowiązkowe zajęcia szkolne w niektórych sytuacjach, które ma obowiązek usprawiedliwić w ciągu 7 dni od dnia nieobecności;
 • zwolnić się z zajęć szkolnych na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców, które przedstawia wychowawcy w danym dniu lub w przypadku nieobecności wychowawcy ? nauczycielowi uczącemu danego przedmiotu.

 

Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień statutu szkoły;
 • przestrzegania dyscypliny oraz systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły;
 • noszenia ustalonego przez organy szkoły jednolitego stroju szkolnego, uczniowie są zwolnieni z w/w obowiązku w przypadku:
  – zawodów sportowych,
  – konkursów,
  – wycieczek szkolnych, rajdów, ognisk, biwaków,
  – dyskotek,
  – niektórych imprez szkolnych np. akademie, przedstawienia, inscenizacje, bal gimnazjalny;
 • przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • dbania o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój;
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 • szanowani innych członków społeczności szkolnej;
 • pomagać kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, otaczać opieką młodszych i słabszych, bronić pokrzywdzonych,

Ucznia obowiązuje ponadto zakaz pici alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu.