Samorząd szkolny

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: uczeń klasy VII Damian Iwan, Anna Neska klasa IV

Koordynator zadań: Katarzyna Pater klasa VII

 

 
 
 
 
REGULAMIN SAMORZĄDU
REGULAMIN SAMORZĄDU

I. Samorząd uczniowski jest wewnątrzszkolną, powszechną organizacją uczniów.

II. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

III. Cele samorządu:

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielem w realizacji celów wychowawczych szkoły.

2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej. IV. Zadania samorządu:

1. Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

5. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

6. Wydawanie gazetek szkolnych w celu informowania uczniów o swojej działalności.

7. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar.

8. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

9. Rada samorządu współpracuje z władzami szkoły i uzgadnia z nimi ważniejsze przedsięwzięcia.

10. Rada samorządu jest pomostem między gronem pedagogicznym a uczniem.

V. Prawa samorządu:

1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu.

3. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

4. Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów.

5. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

VI. Skład władz samorządu:

1. Władzą samorządu uczniowskiego jest rada samorządu.

2. Do rady samorządu może należeć każdy uczeń szkoły.

3. Członkowie rady wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz dzielą się na sekcje odpowiedzialne za organizowanie różnych dziedzin życia szkolnego.

V II. Sposób podejmowania decyzji:

1. Członkowie rady zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych klasach.

2. Członkowie rady przedstawiają zebrane materiały na posiedzeniach rady.

3. Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez jawne głosowanie większością głosów.

4. Każdy członek rady ma równe prawo głosu.

VIII. Kompetencje władz samorządu:

1. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na terenie szkoły i poza nią.

2. Uchwalanie regulaminu samorządu.

3. Opracowanie planu pracy samorządu.

4. Inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu różnych imprez na terenie szkoły.

5. Podejmowanie decyzji dotyczących dysponowania funduszami samorządu.