Świetlica i biblioteka szkolna

 

Wychowawcy świetlicy:

  • Iwona Górecka
  • Małgorzata Bujnowska

 

ŚWIETLICA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 CZYNNA JEST W NASTĘPUJĄCE DNI:

PONIEDZIAŁEK  7.50 – 9.50  i 10.55 – 15.15

WTOREK  7:50 – 8:50 i 11.50 – 15.10

ŚRODA 7:50 – 9:50 i 11.50 – 15.10

CZWARTEK 7.50 – 9.50 i 12.35 – 15:15

PIĄTEK 7.50 – 8.50  i 11.50 – 15.10

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

PONIEDZIAŁEK 10.00 – 13.00

WTOREK 10.30 – 12.30

ŚRODA 9.30 – 11.30

CZWARTEK – 8.30 -11.30

PIĄTEK 9.30 -11.30

 

 

 

Regulamin

I CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Zadania świetlicy:

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.

2. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.

3. Zapewnienie wychowankom warunków i wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej , udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej, zdrowotnej , patriotycznej.

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

6. Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw, w czasie oczekiwania na odwóz.

II ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie klas I – III gimnazjum.

2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela.

3. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora.

– Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne,

– Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku

4. Świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

III REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Wychowankowie powinni:

1. Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.

2. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.

3. Szanować prawa indywidualne innych osób.

4. Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.

5. Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali.

6. Nie spożywać pokarmów.

7. Szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia.

8. Wykonywać polecenia wychowawcy świetlicy.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE:

– przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym

– propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej

– kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów

– zwracanie uwagi na poszanowanie praw dziecka i ucznia – kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

– propagowanie zasad kultury

– budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych

– kształtowanie otwartości na problemy drugiego człowieka

– kształtowanie umiejętności pracy w grupie – kształtowanie umiejętności słuchania, dialogu i rozumienia innych

– budowanie prawidłowych relacji w grupie – poznanie siebie, swoich potrzeb

– rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu

– kształtowanie postaw patriotycznych – wykształcenie u uczniów samodzielności i otwartości na wiedzę

– rozbudzanie i rozwój zainteresowań oraz zdolności.

3. SPOSOBY:

– udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów

– umożliwienie uczniom w świetlicy uczenia się i odrabiania lekcji

– organizowanie uczniom czasu wolnego (m.in. gry, zabawy, konkursy, turnieje, słuchanie muzyki, czytanie książek i czasopism, oglądanie filmów, zajęcia plastyczno – techniczne)

– uwrażliwienie uczniów na wartości uniwersalne (np. miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność)

– uwrażliwienie uczniów na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie

– propagowanie życia bez nałogów i dostarczanie wiedzy w sposób praktyczny i dostępny – wykonywanie dekoracji okolicznościowych, gazetek tematycznych.